Handelsbetingelser og vilkår

for brug af Bilarkiv.dk

for alle kunder

Gældende fra 1. februar 2020

 

GENERELLE VILKÅR

 1. Tilbud og priser
  • Alle kunder, der søger eller sælger køretøjer i Danmark kan anvende Bilarkiv.dk. Det er gratis at være medlem på Bilarkiv.dk, medmindre man ønsker en oprette en annonce.
  • En Basis annonce koster 49kr og en Fremhævet annonce koster 99kr. inklusive moms. Bilarkiv.dk forbeholder sig ret til når-som-helst at regulere prisen for både Basis annoncer og Fremhævede annoncer.
  • Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Bilarkiv.dk. Alle tilbud er inklusive moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  • Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter og/eller services refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer i en 12-månedersperiode kan kun i særlige tilfælde indgås.
 2. Betalingsbetingelser
  • Betaling for annoncer sker [kontant ved betaling med kreditkort, dankort eller paypal] før annoncen kan indrykkes. Der gives ingen kredit.
  • Uanset foranstående pkt. 2.1 kan der i forbindelse med etablering af samarbejdsaftaler eller rammeaftaler indgås særlige aftale om vilkår for betaling herunder om kredittid.
 3. Ejerskab og ansvar for immaterielle rettigheder og data
  • Bilarkiv.dk har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Bilarkiv.dk ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne, jf. nærmere herom i GDPR-politik.
  • Kunder / Forhandler har ret til at bruge Bilarkiv.dk’s produkter i det omfang og på de betingelser, som dels fremgår heraf, dels måtte være aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Kunder / Forhandler er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som af virksomheden indsamles fra Bilarkiv.dk.
 1. Nedtagning (sletning) af annoncer
  • Annoncer bliver automatisk taget ned (30) dage efter indrykning (første visning på Bilarkiv.dk).
  • Bilarkiv.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer eller at nedtage annoncer, der ikke overholder kravene anført i pkt. 4.2. Det gælder uanset om det er Basis annoncer eller Fremhævede annoncer. Bilarkiv.dk påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.
 2. Reklamationer
  • Reklamationer skal fremsættes senest 2 DAGE efter annoncens første visningsdag på Bilarkiv.dk. Reklamationer skal være skriftlige og sendes til: info@bilarkiv.dk.
  • Eventuelle reklamationer over fakturerede beløb, skal umiddelbart efter virksomhedens modtagelse af den pågældende faktura fremsættes skriftligt over for Bilarkiv.dk på email adressen: info@bilarkiv.dk.
  • Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Bilarkiv.dk’s skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.
 3. Ansvarsbegrænsning
  • Bilarkiv.dk påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren indgår på baggrund af tilbud formidlet af Bilarkiv.dk eller Bilarkiv.dk samarbejdspartnere. Bilarkiv.dk er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
  • Forbrugeren accepterer, at Bilarkiv.dk ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til Bilarkiv.dk ydelser og at Bilarkiv.dk ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af Bilarkiv.dk ydelser, hvorfor Bilarkiv.dk ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater. Forbrugeren accepterer endvidere, at Bilarkiv.dk heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.
  • Forbrugeren accepterer, at Bilarkiv.dk ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af Forbrugerens brug af Bilarkiv.dk hjemmeside, ydelser, produkter og platforme, selvom Forbrugeren underretter Bilarkiv.dk herom, eller Bilarkiv.dk med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
  • Såfremt Bilarkiv.dk bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Bilarkiv.dk ansvar over for Forbrugeren eller Forbrugerens aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) Forbrugerens samlede betaling til Bilarkiv.dk i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar.
 1. Force majeure
  • Bilarkiv.dk kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor brugere og kunder af Bilarkiv.dk’s portal, hvis årsagen til den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, som Bilarkiv.dk ikke har fuld rådighed over, som for eksempel arbejdsnedlæggelse, forstyrrelse af elektricitetsforsyningen. m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. I det omfang der er indgået en skriftlig leveringsaftale, er hver af parterne berettiget til at hæve aftalen, såfremt en force majeure situation har foreligget i mere end 15 på hinanden følgende arbejdsdage.
 2. Lovvalg og værneting
  • Enhver uoverensstemmelse mellem Bilarkiv.dk og en bruger/kunde af Bilarkiv.dk’s portal, som udspringer af brugen heraf skal reguleres efter dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret.
 3. Forbrugerens ansvar for Indhold, der oprettes på Bilarkiv.dk
  • Forbrugeren indestår for, at det Indhold Forbrugeren opretter på Bilarkiv.dk tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af Indhold sker.
  • Bilarkiv.dk gennemgår ikke det Indhold Forbrugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene Forbrugerens ansvar.
  • Forbrugeren har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Bilarkiv.dk tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Bilarkiv.dk anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
  • Forbrugeren skal skadesløsholde Bilarkiv.dk for ethvert tab som Bilarkiv.dk måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Bilarkiv.dk måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at Indhold oprettet på Bilarkiv.dk tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.